Algemene voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN

De hiernavolgende algemene voorwaarden zijn toepasselijk op al onze handelstransacties, met uitsluiting – niettegenstaande andersluidende bedingen – van alle andere algemene voorwaarden, in bijzonder deze van de klant. Andersluidende voorwaarden zijn ons tegenstelbaar na uitdrukkelijke (geschreven) bevestiging onzentwege.

I. PRIJZEN – MODELLEN & SPECIFICATIES

Behoudens andersluidende afspraak, hanteert de onderneming hanteert netto – prijzen geldend voor in de magazijnen af te nemen goederen. Btw en andere fiscale lasten zijn voor rekening van de klant; evenals eventuele zegelkosten, kwitantierechten, e.a. taksen of kosten.

Bij huurkoop worden de huurprijs en het afkoopbedrag bepaald in de bijzondere voorwaarden van de huurkoopovereenkomst.

Afmetingen e.a. technische karakteristieken van goederen evenals de tekeningen zoals voorkomend in de catalogen en folders gelden bij benadering, met uitzondering van technische tekeningen.

II. BESTELLING – TERMIJN

i. De door de onderneming opgemaakte individuele prijsofferte heeft een geldigheidsduur van 1 maand en wordt verbindend na aanvaarding uit hoofde van de klant en onze uitdrukkelijke geschreven bevestiging van het order, die niet kan blijken uit enige clausule of handtekening op de prijsofferte.

ii. Bij annuleren van een bestelling vanwege de klant is deze laatste, zelfs zonder enige aanmaning, een schadevergoeding verschuldigd groot 25% van de waarde van de bestelling, onverminderd het recht van de onderneming om, conform het gemeen recht, de uitvoering van de overeenkomst te vorderen.

iii. De onderneming behoudt zich het recht voor om een bestelling (geheel of gedeeltelijk) te annuleren of minstens op te schorten, zonder dat de klant recht heeft op enige schadevergoeding, (i) zo de goederen niet (meer) beschikbaar zijn bij de fabrikant of leverancier; en (ii) in geval van ernstige feiten of tekortkomingen van de klant, die voor gevolg hebben dat het verder zetten van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan verlangd worden.

III. LEVERING

i. De leveringstermijnen gelden als streefdatum; zij zullen in de mate van het mogelijke gerespecteerd worden, doch zijn geenszins bindend; een overschrijding van de leveringstermijnen biedt de klant aldus niet het recht om een bestelling te annuleren en/of enige schadevergoeding te vorderen; dit alles, behoudens uitdrukkelijke (schriftelijke) aanduiding anderszins.

ii. In ieder geval is de onderneming van alle verantwoordelijkheid ontslagen in geval van overmacht en behoudt zij zich het recht voor om bij overmacht de leveringstermijnen overeenkomstig aan te passen en zelfs de bestelling te annuleren.

iii. Behoudens andersluidende afspraak, worden de goederen beschouwd als geleverd vanaf onze magazijnen voor verzending, zodat de bewaring van de goederen, in afwachting van afhaling of levering, en de verzending ervan de geschieden op kosten en op risico van de klant. Alle transporten uitgevoerd door toedoen van de onderneming vallen onder CMR voorwaarden.

IV. AANVAARDING – WAARBORG

i. De klant dient alle leveringen van de onderneming grondig te (laten) controleren. Inontvangstname van goederen en/of werken geldt als aanvaarding. Onverminderd eerdere aanvaarding (ingevolge algehele of gedeeltelijke verwerking van de geleverde goederen en/of werken), worden de geleverde goederen en/of werken onherroepelijk geacht aanvaard te zijn bij gebrek aan schriftelijke klacht binnen de 8 kalenderdagen na inontvangstname c.q. beëindiging van de werken, en in elk geval zodra ze geheel of gedeeltelijk in gebruik worden genomen of andere materialen of constructies op, tegen, voor of langs uitgevoerde werken worden aangebracht. 

ii. Weigert de klant de bestelde goederen en/of werken in ontvangst te nemen, dan is deze, zelfs zonder enige aanmaning, een schadevergoeding verschuldigd groot 25% van de waarde van de bestelling, onverminderd het recht van de onderneming om, conform het gemeen recht, de uitvoering van de overeenkomst te vorderen.

iii. Aanvaarding dekt alle zichtbare en verborgen gebreken. Klachten wegens zichtbare gebreken worden enkel aanvaard mits de klant ze schriftelijk formuleert op de leveringsbon. Op straffe van verval, worden verborgen gebreken per aangetekend schrijven gemeld binnen de 48 uur na ontdekking. 

iv. Een klacht, ongeacht de aard, kan door de klant nooit worden ingeroepen als een reden tot uitstel van betaling.

v. Elke vordering m.b.t. (zichtbare of verborgen) gebreken dient op straffe van verval onverwijld in rechte ingesteld te worden. Elke vrijwaringsplicht en aansprakelijkheid van de onderneming vervalt bovendien één jaar na de levering (zelfs indien het gebrek zich pas nadien zou manifesteren). In geval van aansprakelijkheid heeft de onderneming de keuze te herstellen, te vervangen, dan wel de geleverde goederen terug te nemen mits terugbetaling van de koopprijs, zonder enige verdere aansprakelijkheid en zonder dat de klant verder verhaal heeft. De vervanging zal bestaan in het leveren en plaatsen van een toestel van gelijkwaardige kwaliteit en eigenschappen, indien het oorspronkelijke toestel intussen niet meer in de handel zou zijn. De vervanging van (een deel van) de levering kan geen aanleiding geven tot de ontbinding van de overeenkomst, noch recht op schadevergoeding in hoofde van de klant opleveren, noch een mogelijkheid tot weigering van de betaling van de nog door de klant verschuldigde saldi. Elke aansprakelijkheid van de onderneming is beperkt tot maximaal de waarde van de goederen (excl. BTW of taksen) waarop de overeenkomst slaat. Elke vrijwaring wegens zichtbare of verborgen gebreken is uitgesloten indien de goederen door (toedoen) van de klant werden bewerkt of verwerkt, of wanneer zij door de klant of derden hersteld of doorverkocht werden. De goederen mogen niet teruggezonden worden zonder het akkoord van de onderneming. Het akkoord van de onderneming om de goederen terug te nemen houdt geen erkenning in van aansprakelijkheid.

vi. In afwijking op de leden i t/m v. van dit artikel is bij levering van nieuw materiaal, op constructiefouten, een garantie voorzien van 12 maanden, inbegrepen stukken, verplaatsingskosten en werkuren, op voorwaarde van (i) naleving der betalings- en gebruiksvoorwaarden, (ii) normaal gebruik van het materiaal en (iii) onderhoud met de door de onderneming geleverde en/of voorgeschreven reinigingsproducten en wisselstukken. Er wordt weliswaar geen enkele waarborg verstrekt m.b.t. de slijtage van onderdelen in glas, rubber, plastiek, papier, carbon en andere gemakkelijke beschadigbare materialen. De waarborg van de onderneming m.t.t. geleverde goederen kan zich ook nooit verder uitstrekken dan de waarborg zoals verstrekt ten opzichte de onderneming door de producenten of leveranciers van de goederen.

vii. Elke vrijwaringsplicht en aansprakelijkheid van de onderneming vervalt één jaar na beëindiging van de werken (zelfs indien het gebrek zich pas nadien zou manifesteren), tenzij de artikelen 1792 en 2270 B.W. van toepassing zijn.

V. BETALING

i. Behoudens uitdrukkelijke (schriftelijke) aanduiding anderszins, zijn alle facturen bij ontvangst van de goederen contant betaalbaar (8 dagen) via bankoverschrijving of gewaarborgde bankcheque ten gunste de onderneming.

ii. Een factuur dient per aangetekend schrijven geprotesteerd te worden binnen de 8 dagen na factuurdatum, met opgaaf van de reden van het protest en de details van de factuur (nummer, datum, enz.).

 iii. Niet (tijdige) betaling van een factuur brengt vanaf de vervaldag, van rechtswege, zelfs zonder enige aanmaning, een verwijlinterest groot 15% ’s jaars op, alsook, bij wijze van schadebeding, een schadevergoeding groot 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 100 €, onverminderd het recht op vergoeding van het totaal der onkosten van invordering wegens betalingsachterstand.

iv. Niet (tijdige) betaling van een factuur op de vervaldag ervan, brengt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere openstaande facturen, ook al zijn deze nog niet vervallen, teweeg.

v. Bij niet (tijdige) betaling of wanneer er anderszins ernstige feiten of tekortkomingen in hoofde de klant bestaan (o.a. protest handtekening, uitstel van betaling, gerechtelijk akkoord, beslag, negatief advies van factoring- of kredietverzekeringsmaatschappij, enz.) behoudt de onderneming zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten, alsook om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.

vi. De uitgifte van al of niet geaccepteerde wissels en orderbriefjes of het aanvaarden van betalingsmodaliteiten brengt geen schuldvernieuwing noch wijziging van onderhavige algemene voorwaarden teweeg; zij blijven onverminderd van toepassing.

VI. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De verkochte goederen blijven eigendom van de onderneming tot aan hun volledige betaling in hoofdsom, intresten en kosten, zodat bij niet naleving der betalingsvoorwaarden de onderneming van rechtswege gemachtigd is de goederen terug te nemen, op eerste verzoek daartoe en op straffe van een dwangsom van 25 € per dag vertraging. De sommen alvast betaald, als voorschot of als afkorting op de prijs, zullen behouden blijven bij wijze van forfaitaire schadeloosstelling, onverminderd het recht van de onderneming om meerdere schade te bewijzen. Voor de restwaarde van de goederen zal een creditnota opgesteld worden.

De klant verbindt zich ertoe de verkochte niet – betaalde goederen te verzekeren en als een goede huisvader te gebruiken en ter beschikking van de onderneming te houden; het is de klant bijgevolg niet toegestaan om verkochte niet – betaalde goederen te verkopen, te verpanden of er op enige wijze over te beschikken, zonder toestemming van de onderneming. Bij overtreding van dit verbod verkrijgt de onderneming het recht op de verkoopprijs in de plaats van de verkochte niet – betaalde goederen. In geval van inbeslagname zal de klant kennis geven van het bestaan van dit eigendomsvoorbehoud, alsook de onderneming onmiddellijk verwittigen.

VII. HUURKOOP

In geval van een huurkoop, verkrijgt de onderneming, bij niet betaling van 2 huursommen, het recht de goederen terug te nemen, op eerste verzoek daartoe.

De klant verbindt zich ertoe de goederen voor hun volle waarde en gedurende de volledige huurperiode te laten verzekeren en dit te staven aan de onderneming; en verder de goederen als een goede huisvader te gebruiken en ter beschikking van de onderneming te houden. Bij defect van of schade aan de goederen zal de klant de onderneming onmiddellijk verwittigen en is de klant verplicht elke herstelling, incl. wisselstukken, voor zijn rekening te nemen als gevolg van eigen nalatigheid of verkeerd gebruik. De klant dient de onderneming eveneens onverwijld op de hoogte te brengen van elke statuutverandering of verplaatsing van de goederen.

VIII. AANSPRAKELIJKHEID

i. De onderneming is enkel aansprakelijk voor verlies, schade, kosten, uitgaven, vorderingen ontstaan in verband met de uitvoering van de overeenkomst gesloten met de klant, geleden door de klant ten gevolge van grove nalatigheid, grove fout of bedrog in de uitvoering daarvan. In geen geval is de onderneming aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van welke aard ook (zoals gederfde winst, verhoging van algemene kosten, verstoring van de planning, verlies van cliënteel of besparingen, schade geleden door derden, enz.). De onderneming is evenmin aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van een onoordeelkundig(e) plaatsing/gebruik door de klant of door derden van de geleverde goederen of werken.

ii. Bij schade waarvoor zowel de onderneming als derden en/of de klant (mede) aansprakelijk zijn, is de onderneming slechts aansprakelijk in de mate haar fout(en) tot de schade heeft (hebben) bijgedragen. Elke vorm van hoofdelijke of in solidum aansprakelijkheid van de onderneming wordt uitgesloten. Indien het aandeel van de fout van de onderneming in bepaalde schade niet kan bepaald worden, is de onderneming hoogstens aansprakelijk tot beloop van het deel van die schade dat evenredig is aan het aantal aansprakelijken voor die schade.

iii. Iedere aansprakelijkheid blijft in elk geval beperkt tot een bedrag van 150.000 EUR. Indien een toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering waarborg verleent voor hogere bedragen, zal de aansprakelijkheid verhoogd worden tot aan de bedragen die effectief gewaarborgd worden door de verzekeringsmaatschappij voor het betrokken schadegeval. De klant erkent kennis te hebben genomen van de op het ogenblik van contracteren actuele verzekeringsvoorwaarden en kan te allen tijde om een recent verzekeringsattest verzoeken.

iv. Onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of deze voorwaarden, verjaren in elk geval alle vorderingen tegen de onderneming twee jaar na levering van de goederen c.q. beëindigen van de werken.

IX. VERJARING

Elke vordering m.b.t. (zichtbare of verborgen) gebreken dient op straffe van verval onverwijld in rechte ingesteld te worden.

Elke vrijwaringsplicht en aansprakelijkheid van de onderneming vervalt bovendien twaalf maanden na de levering c.q. beëindiging van de werken (zelfs indien het gebrek zich pas nadien zou manifesteren), tenzij dwingende wettelijke bepalingen anders voorzien.

Behalve als wettelijke bepalingen dwingend een langere verjaringstermijn bepalen, verjaren alle vorderingen tegen de onderneming twee jaar na levering of beëindiging van de werken, onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of deze voorwaarden.

X. ALGEMENE BEPALINGEN

De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer (deel)bepalingen van deze voorwaarden heeft geen gevolgen op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere (deel)bepalingen ervan die onverminderd van kracht blijven. De ongeldige of niet-uitvoerbare (deel)bepalingen zullen vervangen worden door geldige en uitvoerbare (deel)bepalingen die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke bedoeling.

De klant zal de bepalingen van deze voorwaarden tegenwerpelijk maken aan zijn bestuurders, zaakvoerders, aandeelhouders, personeel, tussenpersonen, onderaannemers en overige medewerkers zodat zij evenzeer hierdoor gebonden zijn.

De klant zal de onderneming vrijwaren tegen alle aanspraken van derden in verband met, of voortvloeiend uit, de levering.

XI. RECHTSKEUZE

Alle verschuldigde sommen zijn draagbaar. Alle geschillen van welke aard ook in verband met of ter gelegenheid van de overeenkomst worden beslecht volgens het Belgische recht en vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge.

Contacteer ons

Algemeen:

+32 (0)50 31 30 83
info@hilux-decomac.be

 

Technische Dienst

+32 (0)50 67 20 06
td@hilux-decomac.be

Bezoek ons

Showroom

Gotevlietstraat 38
8000 Brugge

© Decomac NV. Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | created by Dolce Media